logo

Algemene leveringsvoorwaarden

(KvK-Rotterdam, no. 24179964)


Artikel 1 Algemeen
1.1. Van Doveren Marketing Analyse, gevestigd te Rotterdam, zal in de Algemene Voorwaarden worden aangeduid als: 'vDMA'.
1.2. De contractpartij van vDMA zal in deze Algemene Voorwaarden worden aangeduid als: 'de opdrachtgever'.
1.3. In verband met deze Algemene Voorwaarden treedt vDMA uitsluitend op als opdrachtnemer.

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1. Op alle offertes en werkzaamheden van vDMA zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
2.2. Van de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, althans een gedeelte daarvan, kan slechts bij schriftelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en vDMA worden afgeweken.
2.3. Bij tegenstrijdigheden tussen eventuele door de opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden prevaleren de Algemene Voorwaarden van vDMA.

Artikel 3 Offertes

3.1. Indien door vDMA een onderzoeksvoorstel wordt gedaan, geschiedt zulks schriftelijk. Een onderzoeksvoorstel is tevens een offerte.
3.2. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald.
3.3. Alle offertes hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, te rekenen vanaf de datum die voorkomt op de uitgebrachte offerte.
3.4. De kosten, verbonden aan het opstellen van (een) onderzoeksvoorstel(len), benevens de daarmee verband houdende besprekingen kunnen in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever, ook indien na het indienen van die aanvraag geen opdrachtverstrekking volgt.
3.5. De opdrachtgever van een onderzoeksvoorstel kan in overleg met vDMA beschikken over een vrijblijvende kennismakings- of briefingsbijeenkomst en/of een onderzoeksvoorstel, waarbij het gebruikelijk is, dat aan voorstellen of gesprekken, die niet meer dan twee dagdelen tijdsbesteding vergen, geen kosten verbonden zijn.
3.6. De opdrachtgever van een onderzoeksvoorstel zal door vDMA op de hoogte gebracht worden van de leveringsvoorwaarden van onderzoeksvoorstellen en zal vooraf vernemen welke uurtarieven en kosten in rekening zullen worden gebracht bij een overschrijding van de bovengenoemde gebruikelijke maximale tijdsbesteding.
3.7. De opgave van vergoedingen en/of te maken kosten is altijd exclusief BTW.

Artikel 4 Overeenkomsten
4.1. Alle overeenkomsten tot het uitvoeren van opdrachten door vDMA komen tot stand door schriftelijke bevestiging van de opdracht door de opdrachtgever aan vDMA volgens de door vDMA toegezonden en door de opdrachtgever te ondertekenen opdrachtbevestiging.
4.2. In een eenmaal verzonden en ontvangen offerte kunnen geen wijzingen worden aangebracht. Door de opdrachtgever gestelde nadere voorwaarden of aanpassingen zullen, bij acceptatie daarvan door vDMA, worden gevolgd door een nieuw uit te brengen offerte en door de opdrachtgever te ondertekenen opdrachtbevestiging, waarbij de eerder uitgebrachte offerte en door de opdrachtgever te ondertekenen opdrachtbevestiging als vervallen dienen te worden beschouwd.
4.3. Wijzigingen in een tot stand gekomen overeenkomst zullen slechts van kracht zijn, indien deze schriftelijk tussen de opdrachtgever en vDMA zijn overeengekomen.
4.4. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding en/of te maken kosten, dient (dienen) deze verhoging(en) of verlaging(en) schriftelijk tussen de opdrachtgever en vDMA te worden overeengekomen.
4.5. De onder 4.3. en 4.4. genoemde wijzigingen zijn ondeelbaar. Bij gebreke van overeenstemming over een verhoging of verlaging van de overeengekomen vergoeding en/of te maken kosten blijft de oorspronkelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en vDMA in zijn geheel van kracht.

Artikel 5 Betaling
5.1. Van de overeengekomen vergoedingen en/of te maken kosten wordt 50% gefactureerd na ontvangst van de schriftelijke opdrachtbevestiging; het restant wordt gefactureerd na voltooiing van de opdracht/het overeengekomene.
5.2. Bij wijziging(en) ingevolge 4.3. en 4.4. zal opnieuw facturering plaatsvinden conform 5.1., met in achtneming van het reeds gefactureerde en/of betaalde.
5.3. Tenzij anders overeengekomen en door vDMA schriftelijk bevestigd, vindt betaling door de opdrachtgever plaats binnen 14 dagen na de factuurdatum. De factuurdatum geldt als verzenddatum.
5.4. Verzonden facturen worden geacht door de opdrachtgever te zijn ontvangen en zonder protest te zijn behouden, indien de opdrachtgever niet binnen 15 dagen na factuurdatum door middel van een aangetekende brief bij vDMA heeft gereclameerd naar aanleiding van de betreffende factuur. Het indienen van reclamaties schort de betalingsverplichting niet op, doch kan bij gegrondbevinding slechts leiden tot gehele of gedeeltelijke restitutie van het betaalde.
5.5. Bij niet tijdige betaling van een zonder protest behouden factuur is de opdrachtgever gehouden een vertragingsrente te voldoen die gelijk zal zijn aan de op dat moment geldende wettelijke rente, zonder dat enige kennisgeving of sommatie daaraan is voorafgegaan en onverminderd het recht van vDMA op verdere schadevergoeding. Een gedeelte van een maand wordt voor een gehele maand gerekend.
5.6. Ingebrekestelling van de nalatige partij zal zijn vereist door middel van een aangetekende brief of een deurwaardersexploot. Een uitzondering daarop vormt het bepaalde in artikel 6.1.
5.7. Schuldvergelijking is nimmer toegestaan.

Artikel 6 Tarieven; kosten
6.1. De bij de uitvoering van de opdracht ten aanzien van de honorering te hanteren tarieven worden door vDMA in de offerte en/of opdrachtbevestiging vermeld.
6.2. Indien de werkzaamheden van vDMA leiden tot het uitbrengen van schriftelijke rapportage worden maximaal drie exemplaren van de desbetreffende rapportage ter beschikking gesteld. Wanneer de opdrachtgever meer exemplaren wenst te ontvangen, zullen de hiermee gemoeide kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Rapportering geschiedt in het Nederlands, tenzij anders overeengekomen.
6.3. Als het onderzoeksvoorstel het aantal besprekingen gedurende en na afloop van het onderzoek specificeert, zullen extra besprekingen die op wens van de opdrachtgever plaatsvinden, in rekening worden gebracht.

Artikel 7 Ontbinding
7.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 5.6. hierboven, wordt de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden en zonder dat voorafgaande ingebrekestelling zal zijn vereist, vanaf het tijdstip waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins geheel of gedeeltelijk de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen verliest.
7.2. Door ontbinding van de overeenkomst zullen alle vorderingen van vDMA op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar worden. Daarnaast behoudt vDMA zich het recht op volledige vergoeding van de schade die vDMA door deze ontbinding lijdt of zal lijden.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1. De aansprakelijkheid van vDMA ten opzichte van de opdrachtgever is beperkt tot de nakoming van de verplichting om zich naar beste kunnen in te spannen om het met de opdrachtgever overeengekomene uit te voeren. De opdrachtgever is niet gerechtigd enige schadevergoeding te vorderen anders dan ter zake van het niet nakomen van bedoelde inspanningsverplichting.
8.2. Ongeacht het in 8.1. bepaalde kan vDMA niet aansprakelijk worden gesteld, wanneer:
a. het resultaat, dat het gevolg is van het door de inspanningen van vDMA tot stand gekomen werk afwijkt van het resultaat dat de opdrachtgever en vDMA voor ogen hadden;
b. het door vDMA geleverd werk door de opdrachtgever op onjuiste wijze wordt gebruikt c.q. toegepast;
c. de gestelde aansprakelijkheid het gevolg is van gewijzigde omstandigheden, die ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst niet voorzienbaar waren;
d. de bij de totstandkoming van de overeenkomst geïndiceerde tijdsplanning en/of geplande opleverdatum wordt overschreden: indien deze overschrijding vDMA niet als grove schuld is toe te rekenen, wordt in de opdracht begrepen te zijn, dat de uitvoering binnen de grenzen van de redelijkheid alsnog zo snel mogelijk dient te geschieden, zonder dat zulks aan de uit de opdracht van de opdrachtgever voortvloeiende financiële verplichtingen afdoet;
e. schade ontstaat aan of in verband met testmateriaal, dat door de opdrachtgever aan vDMA ter beschikking is gesteld; deze schade is voor rekening van de opdrachtgever die vDMA en zijn vaste of tijdelijke medewerkers zal vrijwaren tegen aanspraken van derden, tenzij de schade is te wijten aan opzet of grove nalatigheid van vDMA of zijn vaste of tijdelijke medewerkers.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud; geheimhoudingsverplichting
9.1. Alle op een door vDMA uitgevoerde opdracht betrekking hebbende auteursrechten zijn zodra en voor zover de opdrachtgever van zijn financiële verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, het gezamenlijke eigendom van vDMA en de opdrachtgever, met dien verstande, dat overdracht en/of verveelvoudiging op welke wijze dan ook en/of openbaarmaking van het door vDMA geleverde werk of delen daarvan hetzij door vDMA hetzij door de opdrachtgever slechts mogelijk is na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere auteursrechthebbende.
9.2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan het door vDMA uitgevoerde werk anders te gebruiken dan strikt ten behoeve van zichzelf, behoudens andersluidende schriftelijke instemming van vDMA.
9.3. De opdrachtgever zal aan derden geen mededeling doen omtrent door vDMA verrichte werkzaamheden, de door vDMA gehanteerde werkwijze en de door vDMA uitgebrachte rapportage, indien vDMA hierover vooraf geen toestemming heeft verleend.
9.4. vDMA is gehouden zorgvuldig en vertrouwelijk om te gaan met de haar in het kader van de opdracht verstrekte gegevens met betrekking tot (het bedrijf van) de opdrachtgever.

Artikel 10 Geschillen
10.1. Geschillen tussen de opdrachtgever en vDMA zullen, ongeacht de aard daarvan, door de meest gerede partij bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechter te Rotterdam.
10.2. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en vDMA, alsmede de précontractuele fase, is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11 Deponeren
11.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.
11.2. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking op datum van gedeponeerd zijn.


vDma tomvandoveren@gmail.com 06-22979281 Borgesiusstraat 6  3038 TH  Rotterdam